Jurykriterier

Alla bidrag som skickas in till Kolla! bedöms av en jury. Det finns en jury för Grafisk design, en för Rörlig bild och en för Illustration. Jurygruppernas sammansättning täcker in de kompetensområden som behövs för att kunna ge alla kategorier en rättvis bedömning. Vi strävar också efter att det ska finnas representation från olika grupper av utövare som är aktiva inom området.

Juryn tittar på bidragen och bedömer och betygsätter utifrån fem olika kriterier. Störst vikt läggs vid helhetsintrycket. Juryns betyg kommer inte att redovisas annat än som motivering till vinnare och nominerade.

Problemlösning i förhållande till uppdrag, 1–5 poäng

Hur har uppdraget eller briefen sett ut, och vad syftar bilden/formen/animationen/filmen till att åstadkomma?

Hur väl har bidraget fyllt sin funktion? Hur har medium och format utnyttjats? Hur fungerar bidraget som budskapsbärare?

Målgruppsrelevans, 1–5 poäng

Hur ser målgruppen ut? Hur väl fungerar bidraget i förhållande till målgruppens ålder, kunskapsnivå och önskemål? Kommunicerar bidraget väl med den avsedda målgruppen?

Originalitet och nyskapande, 1–5 poäng

Är bidraget något som utvecklar sitt område och ligger i framkant? Bryter bidraget ny mark eller utmanar våra föreställningar?

Hantverk, 1–5 poäng

Vilken nivå håller verket när det gäller skicklighet, teknik och presentation? Håller bidraget hög nivå när det gäller yrkeskunskap?

Helhetsintryck, 1–10 poäng

Hur fungerar koncept, estetik, presentation och detaljer tillsammans? Vad är helhetsintrycket av bidraget?

Till anmälan!